NIEUCZCIWA KONKURENCJA

Prawo nieuczciwej konkurencji odgrywa coraz większą rolę w gospodarce. Niektóre czyny mogą przybierać nie tylko nieetyczne formy, ale wprost naruszać przepisy prawa lub dobre obyczaje, jak też mogą zagrażać interesowi przedsiębiorcy lub klienta. Dlatego tak ważne jest podejmowanie odpowiedniech działań prawnych, które pozwoliłyby uniknąć lub zapobiec dotychczasowym lub przyszłym naruszeniom zasad uczciwej konkurencji. 

Typowymi naruszeniami zasad uczciwej konkurencji są m.in. wykorzystanie cudzej renomy, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa [tajemnicy handlowej], nieuczciwa lub zakazana reklama, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, kopiowanie produktow, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, utrudnianie dostępu do rynku, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej. 

Nasza Kancelaria specjalizuje się w zakresie dochodzenia przysługujących przedsiębiorcom roszczeń cywilnych i karnych w postępowaniach sądowych. Uczestniczymy również w spotkaniach mediacyjnych oraz ugodowych pomagających rozwiązać spór prawny polubownie.

Przygotowujemy, analizujemy i opiniujemy wszelkie umowy oraz dokumenty dotyczące ochrony prawnej przed czynami nieuczciwej konkurencji. 

Tworzymy przemyślane i osadzone w realiach rynkowych strategie zapobiegające popełnianiu czynów nieuczciwej konkurencji. 

Dokonujemy również weryfikacji działalności przedsiębiorców pod kątem ewentualnego naruszania reguł uczciwej konkurencji.

POWRÓT

Przejdź do