WYNALAZKI

Opatentowane wynalazki zapewniają przedsiębiorcom i wynalazcom środki ochrony nowego rozwiązania technicznego, które może dotyczyć m.in. produktu, procesu (sposobu), urządzenia, układu urządzeń lub związku chemicznego. Dzięki patentowi uprawniony  do niego uzyskuje wyłączność na korzystanie z danego rozwiązania na okreslonym terytorium. Patenty są też istonym składnikiem majątku przedsiębiorstw.

Nasza Kancelaria  pomaga klientom uzyskać i utrzymać ochronę  wynalazków w Polsce i poza jej granicami. Bez uzyskania ochrony patentowej istnieje ryzyko, że Państwa wynalazek zostanie skopiowany - a nawet opatentowany - przez konkurenta.

W celu stwierdzenia, że rozwiązanie techniczne techniczne może być uznane za wynalazek chroniony patentem, musi ono posiadać zdolność patentową.

Istnieją trzy główne kryteria zdolności patentowej: nowość, poziom wynalazczy oraz przemysłowe zastosowanie.

Ustalenie, czy pomysł lub rozwiązanie techniczne spełnia te kryteria jest złożonym procesem wymagającym starannych badań i przeglądu znanych wcześniej rozwiązań. Badanie patentowe jest kluczowym etapem opracowania zgłoszenia patentowego. Pozwala ono określić stan techniki lub wiedzy, który stanowi punkt odniesienia dla badanego rozwiązania, jak również określić ewentualne kierunki rozwoju tego rozwiązania. Osoby tworzące zespół naszej Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania badań patentowych. 

Dokonujemy zgłoszeń wynalazków w Polsce w Urzędzie Patentowym RP oraz za granicą, w szczególności przed Europejskim Urzędem Patentowym oraz przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie.

Prowadzimy również postępowania sądowe w sprawach naruszeń patentów przed wszystkimi sądami we wszystkich instancjach.

POWRÓT

Przejdź do