WZORY UŻYTKOWE

Niektóre rozwiązania techniczne dotyczące przedmiotów (urządzeń) choć są nowe, to nie są na tyle innowacyjne, aby spełniać przesłankę poziomu wynalazczego przewidzianą dla wynalazków. W takiej sytuacji mogą one być chornione jako wzory użytkowe, od których wymagane jest spełnienie dwóch przesłanek: nowości i użyteczności.

Prawo ochronne na wzór użytkowy, podobnie jak patent na wynalazek, daje uprawnionemu wyłączność do posługiwania się objętym nim rozwiązaniem na terytorium objętym ochroną.

Dokonujemy zgłoszeń wynalazków w Polsce w Urzędzie Patentowym RP oraz za granicą (za pośrednictwem współpracujących z nami kancelarii zagranicznych).

Prowadzimy również postępowania sądowe w sprawach naruszeń wzorów użytkowych.

POWRÓT

Przejdź do